ควมปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า (Basicfor Safety Electricity work and Cardiopulmonary Resuscitation (CPR))

     ในการดำเนินกิจกรรมปัจจุบันการล้วนแล้วแต่ต้องให้กำลังไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการผลิต แต่ก็เสี่ยงการเกิดอันตรายอันนำไปสู่การเกิดสู่อุบัติเหตุและความสูญเสียได้ง่าย ทำให้มีสถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้น สูงมาก และอัตราการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุก็สูงตามไปด้วย ดังนั้นสถานประกอบกิจการจึงต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยฯเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้นำไปปฏิบัติและเฝ้าระวัง อีกทั้งการศึกษาในด้านการปฐมพยาบาลจึงมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยมีอาการลุกลามมากขึ้น และง่ายต่อการให้การรักษาพยาบาลของแพทย์ในขั้นต่อไป รวมทั้งเป็นการช่วยชีวิตและลดอัตราการตายให้น้อยลงได้อีกด้วย บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และหลักในการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมภายใน หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานระบบไฟฟ้า
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
  • เพื่อให้ผู้เข้าอมรมทราบถึงสาเหตุและแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกภาคปฏิบัติ ในการช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

 

กำหนดการอบรม

เวลา หัวข้อการอบรม
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน / ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
09.00 - 12.00 น. 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  2. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า 
  3. สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
  4. มาตรฐานและการตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานไฟฟ้า
  5. กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากไฟฟ้าและแนวทางการป้องกันเชิงประยุกต์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. 6. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย
  7. ขั้นตอนการปฏิบัติของระบบล็อก (Lock Out) และระบบป้ายทะเบียน (Tag Out)
  8. การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
  9. การสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
  10. ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฝืนคืนชีพ CPR 
  11. ทำข้อสอบ Post-test ถาม-ตอบปัญหา

หมายเหตุ : พักเบรค เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

 ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000


Visitors: 110,721