ก๊าซอัดแรงดัน

หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับก๊าซอัดแรงดันและการโต้ตอบกรณีก๊าซรั่วไหล (Safety at workplace for Compress gas Training Course)

ปัจจุบันการนาก๊าซแรงดันมาใช้ในกระบวนการทางาน กระบวนการผลิตเป็นจานวนมาก อาทิ เช่น

 1. ไฮโดรเจน (H2)
 2. Air Zero
 3. ไนโตรเจน (N2)
 4. อาร์กอน (Ar)
 5. ฮีเลียม (He)
 6. ปิโตรเลียมเหลว (LPG)
 7. LPG

      ก๊าซดังตัวอย่างข้างต้นหากมีการใช้งานที่ถูกต้องตามหลักวิธีการ ย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยิ่ง แต่ก็มีหลายครั้งที่ผู้ใช้งานขาดความรู้ความเข้าใจ อาจะปฏิบัติงานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออาจจะประยุกต์ดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ อันส่งผลต่อความปลอดภัยในการทางาน และส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย โดยบางครั้งรุนแรงถึงแก่ชีวิต และทรัพย์สิน 

      บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนางานดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารงานคุณภาพการปฏิบัติงานกับก๊าซแรงดัน ด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จึงได้เสนอการอบรม “หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับก๊าซอัดแรงดัน” โดยจะฝึกอบรมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

 

 วัตถุประสงค์

 

 • อบรมมีความรู้ถึงกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานก๊าซแรงดัน 
 • อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของก๊าซแรงดัน อันตราย ผลกระทบเมื่อก๊าซรั่วไหล 
 • ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย 
 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์และเลือกใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับก๊าซแรงดันอย่างเหมาะสม 
 • ผู้อบรมทราบถึงข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีก๊าซรั่วไหล

 

กำหนดการอบรม

เวลา หัวข้อการอบรม
08.45-09.00 น ลงทะเบียน / ทำแบบทดสอบก่อนอบรม
09.00 - 12.00 น. 1. กฎหมาย และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซแรงดัน
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติก๊าซแรงดันชนิดต่างๆ
  3. อันตราย อุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น
  4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับก๊าซแรงดัน  
  5. ข้อกำหนด มาตรฐาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การปฏิบัติงานกับก๊าซแรงดัน
  6. ลักษณะ โครงสร้าง ภาชนะบรรจุ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  7. วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุปกรณ์การปฏิบัติงานกับก๊าซแรงดัน
  8. วิธีการจัดเก็บ และการเคลื่อนย้าย อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.  9. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สาหรับผู้ปฏิบัติงานกับก๊าซแรงดัน
  10. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีก๊าซแรงดันรั่วไหล
  11. อุปกรณ์ฉุกเฉินที่จาเป็นสาหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ กรณีก๊าซแรงดันรั่วไหล
   12. แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับก๊าซรั่ว
  ทำแบบบทดสอบ / ถาม-ตอบปัญหา

หมายเหตุ : พักเบรค เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

 


 ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 105,868