การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง

หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
      การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่ระบุ ลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงานที่ครอบคลุมถึงสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการทำงานที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ รวมกัน  และถือเป็นแนวทางการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมาย โดยองค์กรต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิด และหลักวิธีการวิธีการในการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงให้ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การหามาตรการในการควบคุม ป้องกันที่เหมาะสม
       บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์  จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอโครงการฝึกอบรมภายใน หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพแรงงาน พัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป

 

หลักสูตร : การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง 
Course  : 
-
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี 
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
1 วัน  (6 ชั่วโมง) 
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 2,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
2,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่                    


ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,619