รถกระเช้า

     “รถกระเช้า” เป็นเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Handing) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธี และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2552 เรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร พนักงานที่มีหน้าที่ขับรถยก จึงควรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี อาทิ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยก เทคนิคการขับรถให้ถูกวิธีและปลอดภัย หลักการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการสูญเสียต่อสินค้าระหว่างการปฏิบัติงาน และลดอุบัติเหตุในการทำงาน


Visitors: 98,806