การทำงานกับรถยก

Forklift (รถยก)
   รถยก เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าเป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไปของรถยก จะมีแท่งเหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัวรถเรียกว่า “งา” เพื่อใช้สำหรับวางและยกสิ่งของ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายโดยอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบต่างๆ

รถยกแบ่งออกตามประเภทของการขับเคลื่อนได้ 2 ประเภท คือ
1. ENGINE FORKLIFT 
  การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โดยต้องใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน แบ่งออกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ 3 ประเภท คือ
  1.1 DIESEL ENGINE (เครื่องยนต์ดีเซล)
  1.2 GASOLINE ENGINE (เครื่องยนต์แก๊สโซลีน)
  1.3 L.P.G. ENGINE (เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.)
  รถยกที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ สามารถแบ่งตามระบบส่งกำลังได้ 2 ประเภท คือ
  – ระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค (TOROFLOW TRANSMISSION)
  – ระบบส่งกำลังด้วยคลัทซ์ (DIRECT DRIVE)
2. BATTERY FORKLIFT 
   การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยจะต้องใช้แบตเตอร์รี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน 
รถยกไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างภายนอกได้เป็น 2 แบบ คือ
  – แบบ COUNTER BALANCIT (แบบนั่งขับ)
  – แบบ REACH TURCK (แบบยืนขับ)

มาตรฐานการใช้รถยก
1. ผู้ขับขี่รถยกต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตและผ่านการอบรมการใช้งานแล้วเท่านั้น
2. ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่
3. ควรศึกษาคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาให้เข้าใจ
4. ควรตรวจเช็คสภาพรถก่อนทุกครั้ง
5. หากตรวจพบความผิดปกติให้หยุดการใช้รถ และรายงานให้หัวหน้าทราบทันที

การแต่งกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน
1. แต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและเหมาะสมกับร่างกาย
2. ควรสมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นใส่
3. สวมรองเท้านิรภัยที่ได้มาตรฐาน
4. สวมถุงมือในบางกรณีที่มีความจำเป็น
5. แว่นตา

ลักษณะการขึ้นขับรถยกที่ถูกต้อง
1. ใช้มือซ้ายจับหูยึดที่ตัวรถยก ทางด้านซ้ายมือ
2. ใช้มือขวาจับที่พนักพิงของเบาะนั่ง
3. ก้าวเท้าซ้ายขึ้นเหยียบบันไดทางด้านซ้ายมือ ขึ้นนั่งบนตัวรถยก
4. คาดเข็มขัดนิรภัย

ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อรถยกพลิกคว่ำ
1. ห้ามกระโดดออกจากตัวรถเป็นอันเด็ดขาด
2. ใช้มือทั้งสองข้างจับยึดชุดพวงมาลัให้แน่น
3. ก้มศีรษะลงไปด้านหน้า
4. กางขาทั้งสองข้างออก ยันกับตัวรถ
5. โน้มตัวไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับการล้มของรถ

ความปลอดภัยขณะขับเคลื่อนรถยก
ขณะทำงานในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรเปิดไฟหน้า
เมื่อทำงานในพื้นที่ไม่เรียบ หรือมีสิ่งกีดขวางจะต้องขับรถยกอย่างช้าๆ
ไม่ขับรถยกขณะยกงาสูง
ขณะถอยหลังจะต้องระมัดระวังสิ่งกีดขวาง หรือคนที่อยู่ด้านหลังด้วย 
- ขณะยกของ
  - ขึ้นทางลาดชัน จะต้องเดินหน้าขึ้น
  - ลงทางลาดชัน จะต้องถอยหลังลง
ขณะที่ไม่ยกของ
  - ขึ้นทางลาดชัน จะต้องถอยหลังขึ้น
  - ลงทางลาดชัน จะต้องเดินหน้าลง

การจอดรถยก เมื่อจอดรถยก ต้องแน่ใจว่าไม่กีดขวางทางวิ่ง และปฏิบัติ ดังนี้
1. ดึงเบรกมือให้อยู่ในตาแหน่งเบรกทุกคร้ัง
2. ดันคนั โยกควบคุมการเข้าเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่าง(N)
3. ลดชุดงาลงวางราบกับพื้นถนน และเอนเสาไปทางด้านหน้าให้ปลายงา แนบราบลงกับพื้นถนน
4. ดึงสวิทช์กุญแจออกจากตัวรถ

Visitors: 98,805