การทำงานกับนั่งร้าน

คำนิยาม
นั่งร้าน
   หมายความว่า ที่ทำงานซึ่งจัดไว้สูงจากพื้นดินหรือจากพื้นของอาคาร 
หรือส่วนของงานก่อสร้างสำหรับเป็นที่รองรับผู้ทำงาน หรือวัสดุในงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว
ค้ำยัน
   หมายความว่า โครงชั่วคราวที่รองรับ ยึดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างนั่งร้าน หรือแบบหล่อคอนกรีต ในระหว่างการก่อสร้าง
ค่าความปลอดภัย 
   หมายความว่า อัตราส่วนของหน่วยแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่คาดว่าจะทำให้เกิดการวิบัติต่อหน่วยแรงหรือน้ำหนักบรรทุกที่ใช้งานจริง

ประเภทของนั่งร้าน (Type of Scaffolding) ลักษณะการแบ่งประเภทของนั่งร้านสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
1. ประเภทของนั่งร้านตามลักษณะการใช้งาน
   การแบ่งประเภทของนั่งร้านตามลักษณะการใช้งาน โดยนั่งร้านที่ใช้ในงานก่อสร้างงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมและงานปฏิบัติการโรงงาน
     1.1 นั่งร้านแบบเสาเรียงเดี่ยว (SINGLE POLE SCAFFOLDING)
         เป็นลักษณะนั่งร้านยืนเสาแถวเดียว หมายถึง โครงสร้างชั่วคราวที่รองรับผู้ปฏิบัติงานมีปลายตงด้านนอกรับด้วยคานซึ่งยึดกับเสาและอีกข้างหนึ่งใช้โครงสร้างของอาคารเป็นตัวยึด เสานั่งร้านควรมีระยะไม่เกิน 1.5 เมตร
         หากโครงสร้างนั่งร้านเป็นไม้
สำหรับไม้ไผ่นั้นไม่แนะนำให้ใช้ในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือปฏิบัติการโรงงานและงานหนัก
         งานเบา = ออกแบบมารับน้ำหนักไม่เกิน 120 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ( 25 ปอนด์ต่อตารางฟุต)
         งานหนัก = ออกแบบมารับน้ำหนักไม่เกิน 360 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ( 75 ปอนด์ต่อตารางฟุต)
         ตั้งสูงไม่เกิน 7 เมตร ทั้งนี้ไม้ที่น ามาในการติดตั้งต้องเป็นไปตามที่กำหนด
         นั่งร้านสาเรียงเดี่ยวที่ใช้ไม้ ไม้จะต้องไม่ผุเปื่อย ถ้ายึดด้วยตะปูต้องใช้ตะปูขนาดความยาวที่เหมาะสม และตอกให้สุดความยาวของตะปู ห้ามบรรทุกน้ำหนักบนนั่งร้านแต่ละชั้นเกินกว่า 50 กก. ต่อความยาว 1 เมตร
     1.2 นั่งร้านแบบยกพื้นอิสระ (Independent Scaffolding)
         นั่งร้านแบบนี้จะติดตั้งจากพื้นดินหรือพื้นของอาคาร กรณีสูงเกินสามเท่าของความกว้างฐานต้องทำค้ำยันหรือยึดเกาะกับโครงสร้างทั้งแนวดิ่งและแนวนอน แบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท
         1.2.1 นั่งร้านยกพื้นอิสระแบบหอสูง (Independent Two Scaffolding)
         1.2.2 นั่งร้านยกพื้นอิสระแบบแขวนยื่น (Independent Over Hang Scaffolding )
         1.2.3 นั่งร้านยกพื้นอิสระแบบห้อยแขวน (Independent Mobile Scaffolding)

     1.3 นั่งร้านไม้ไผ่ (BAMBOO SCAFFOLDING)
         นั่งร้านไม้ไผ่ หมายถึง โครงสร้างชั่วคราวที่รองรับผู้ปฏิบัติงานทำนั่งร้านด้วยไม้และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6.35 เซนติเมตร และนั่งร้านไม้ไผ่ (ไม่แนะนำให้ใช้ในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือปฏิบัติการ 
         โรงงาน และงานหนัก) ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติการรับแรงของไม้มีหลายองค์ประกอบที่ควบคุมอยาก
ตัวอย่าง เช่น สภาพตาไม้ สภาพเสี้ยนไม้ อายุไม้ตำหนิเนื้อไม้เนื่องจาก รอยกัดเจาะของ มอดไม้ และ
         ประเภทของไม้ เป็นต้น

     1.4 นั่งร้านโครงสำเร็จรูป(PREFABRICATE SCAFFOLDING)
         นั่งร้านโครงสำเร็จรูป นั่งร้านชนิดนี้ จะถูกรองรับไว้บนฐานเกลียวปรับระดับ และจะต้องยึดโครงเหล็กไว้กับโครงสร้างที่มั่นคง ติดตั้งค้ำยันที่เสานั่งร้านกับเสาสมอบก 
         ข้อจำกัด : นั่งร้านแบบไม่มีแผ่นป้องกันของตก ฉะนั้นการใช้งานต้องใช้การควบคุมอุบัติเหตุอย่างอื่น เช่น ปิดกั้นพื้นที่ ฯลฯ ร่วมด้วย/ไม่สามารถปรับเฟรมให้กว้าง หรือ แคบตามต้องการได้
     1.5 นั่งร้านแบบยกพื้นกว้าง ( Platform Scaffolding)
         มีรูปแบบเหมือนกับนั่งร้านแขวน แต่พื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ใช้งานมากกว่าส่วนมากจะติดตั้งเหนือพื้นที่ซึ่งมีการสัญจรไปมาหรือมีการทำงานหนาแน่นทั้งด้านบนและด้านล่าง
     1.6 นั่งร้านแบบยกพื้นค้ ายัน (Cantilever Scaffolding)
         ส่วนสำคัญอยู่ที่ค้ำยันพื้นเข้ากับโครงสร้าง ไม่อนุญาตใช้กับงานหนัก เช่น งานที่ต้องวางสิ่งของร่วมด้วยใช้ค้ำยันติดตั้งยื่นออกไปด้านนอกโครงสร้างหลักหรือนอกจากตัวอาคาร ท่อนั่งร้านจะถูกยึดกับโครงสร้าง
         เสาของนั่งร้านทำมุมกับโครงสร้างหลักไม่ดิ่ง ฉะนั้นการรับแรงตามหลักวิศวกรรมจะลดลง แนะนำให้ใช้เป็นชั้นยืนทำงานเท่านั้น หากต้องการวางวัสดุอื่น ควรให้วิศวกรที่ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้
         ออกแบบติดตั้ง ซึ่งแนวทางปฏิบัติวิศวกรจะให้ติดตั้ง
ระยะเสาตงหลักและตงเสริมถี่ขึ้นกว่าระยะปกติ
     1.7 นั่งร้านแบบเท้าแขน (Bracket Scaffolding)
         เป็นนั่งร้านที่ออกแบบเฉพาะงาน ต้องเชื่อมยึดโยงโครงนั่งร้านเข้ากับโครงสร้างหลักส่วนใหญ่จะใช้กับงานติดตั้งหอกลั่น หรือโครงสร้างสำหรับบรรจุของขนาดใหญ่ ที่ไม่สะดวกกับการติดตั้งนั่งร้านแบบอื่นหรือไม่สะดวก
         ที่จะใช้รถกระเช้า ( EWP : Elevated Work Plat Form ) ช่วยในการทำงาน

2. ประเภทของนั่งร้านตามลักษณะการประกอบ
 
 2.1. โครงสร้างนั่งร้านท่อประกอบ (Main Structure Tubular Scaffolding)
        โครงสร้างนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ นี้นิยมใช้กันภายในภาคอุตสาหกรรม เพราะว่า มีความยืดหยุ่นในเรื่องของพื้นที่การติดตั้ง ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถรับน้ำหนักได้มากตามวิศวกรออกแบบ
        เป็นนั่งร้านมาตรฐานที่นิยมใช้อย่างมากในนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป

   2.2. โครงสร้างนั่งร้านร้านแบบโครงสำเร็จรูป (Prefabricate Scaffolding)
        นั่งร้านโครงเหล็ก (Frame Scaffold) เป็นแบบนั่งร้านพื้นฐานที่ใช้กันทั่วไป สามารถจัดหาได้ง่ายมีราคาถูก มีอุปกรณ์เสริมหลากหลาย มีการทดสอบกำลังรับน้ำหนักจากสถาบันต่างๆ สามารถดัดแปรงใช้งานกับสภาพพื้นที่
        ต่างๆได้ 
ประกอบติดตั้งง่าย
        นั่งร้านแบบลิ่มล็อค (Ringlock scaffolding) เป็นนั่งร้านซึ่งออกแบบมาเป็นชิ้นส่วน ซึ่งสามารถนำมาประกอบตาม ลักษณะพื้นที่ หรือ ตามสภาพการใช้งานอย่างเอนกประสงค์

สาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
   1. การพังของนั่งร้าน
     1.1 การรับน้ำหนักบรรทุกมากเกินไป เช่น คนทำงานมากเกินไป วางวัสดุมากเกินไป
     1.2
วัสดุที่นำมาใช้ไม่สมบูรณ์ เช่น ใช้ไม้เก่าจนเนื้อไม้ยุ่ย ท่อเป็นสนิม บิดเบี้ยว
     1.3 การ
ประกอบหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
     1.4 ฐานนั่งร้านไม่แข็งแรงมั่นคง เช่น วางบนดินอ่อน วางบนเศษไม้
     1.5 จากการ
ทำงานไม่ถูกวิธี เช่น การเทคอนกรีตมากเกินไปจนสุมเป็นกอง (ซึ่งคอนกรีตนี้จะมีน้ำหนัก 1 ลูกบาศก์เมตรหนักประมาณ 2400 กิโลกรัม ) บวกกับน้ำหนักคนงานทำให้นั่งร้านรับน้ำหนักไม่ไหวพังทลายได้
   2. คนงานตกลงมาจากนั่งร้าน
     2.1 คนงานประมาทเลินเล่อ เดินสะดุดวัสดุบนนั่งร้านแล้วพลัดตกลงมา
     2.2
คนงานทำงานเพลิน ท ำให้ก้าวผิดและไม่ทันสังเกตมองพื้นทางเดินบนนั่งร้าน
     2.3 เกิดจากการพลัดของลมอย่างแรง เช่น ขณะทำงานเกิดมีฝนตกและลมพัด แรงพัดเอาคนงานตกลงมา
   3. การพังทลายของนั่งร้านลงมาโดนอาคารที่รอบข้าง หรือบ้านพักคนงานที่สร้างอยู่ติดอาคารที่กำลังก่อสร้าง เหตุการณ์เช่นนี้พบในเขตชุมชนที่ต้องสร้างอาคารสูงในพื้นที่จำกัดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้
   4. คนงานได้รับอันตรายจากการเดินผ่านนั่งร้าน ในการทำงานของคนงานต้องเดินผ่านนั่งร้าน ถ้าหากการตั้งนั่งร้านไม่เป็นระเบียบระเกะระกะ มีปลายของชิ้นส่วนนั่งร้านโผล่ยื่นออกมาคนงานอาจจะโดนทิ่มหรือเดินชนส่วน
      อันตรายเหล่านั้นทำให้
ได้รับบาดเจ็บ


Visitors: 98,446