รังสี

ความหมาย
   รังสี 
หมายถึง พลังงานที่แผ่กระจายจากต้นกําเนิดออกไปในอากาศหรือตัวกลางใดๆ ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น รังสีความร้อน รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีนิวตรอน
   กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) : Elements & Atoms เป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นเองของนิวเคลียส ของอะตอมที่ไม่เสถียร
   กัมมันตรังสี (radioactive) หมายถึง “เกี่ยวข้องกับการแผ่รังสี”
                               • สารกัมมันตรังสี (radioactive substance) หมายถึง วัตถุที่สามารถแผ่รังสีได้ด้วยตนเอง
                               • กากกัมมันตรังสี (radioactive waste) หมายถึง ขยะหรือของเสียที่เจือปนด้วยสารกัมมันตรังสี

ประโยชน์ของรังสี
   1. ทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยสมอง ระบบทางเดินอาหาร มะเร็ง (เรเดียม), X-ray
   2. ทางชีววิทยา และการเกษตร รักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เช่น เบต้าใช้กําจัดเชื2อซัลโมเนลล่า ดี 104 ในเนื2อหมู (Rajkowski et al., 2006)
   3. ทางอุตสาหกรรม ตรวจสอบรอยเชื่อม รอยร้าวในชิ้นส่วนโลหะ
   4. ทางโบราณคดี

แหล่งกำเนิดรังสี
   1. แหล่งธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ 
  2. มนุษย์สร้างขึ้น เช่น รังสีแอลฟา รังสีเบต้า รังสีแกมมา รังสีคอสมิก

ชนิดของรังสี
   1. รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน (ionizing radiation)
     • รังสีเอ็กซ์ 

     • รังสีแอลฟ่า
     • รังสีเบต้า
     • รังสีแกมม่า
     • รังสีนิวตรอน
     • รังสีอิเลกตรอน
     • โปรตอน
   2. รังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออน (non-ionizing radiation)
     • รังสีอุลตราไวโอเลต
     • รังสีอินฟราเรด
     • แสงแดด
     • คลื่นวิทยุ
     • คลื่นโทรทัศน์
     • เรด้า
     • เรเซอร์

หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี 
   • ใช้เวลาเข้าใกล้บริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีให้น้อยที่สุด
   • พยายามอยู่ให้ห่างจากกัมมันตภาพรังสีให้มากทีสุดเท่าที่จะทําได้
   • ใช้ตะกั่ว คอนกรีต นํ้า หรือพาราฟิน เป็นเครื่องกําบังบริเวณที่มีการแผ่รังสี

มาตรการควบคุมในการทำงานกับรังสี 
   • จัดแยกบริเวณปฏิบัติงานทางรังสี
   • สวมใส่ PPE
   • จัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับล้างชําระ
   • วัสดุที่มีการปนเปื้อนควรเก็บไว้เฉพาะ
   • มีการแสดงเครื่องหมายที่ชัดเจน

การจำแนกพื้นที่การปฏิบัติงาน 
   - พื้นที่สีขาว (White zone , type 4) มีปริมาณรังสีน้อยกว่า 1 mR/h
   - 
พื้นที่สีเขียว (Green zone , type 3) มีปริมาณรังสีน้อยกว่า 2.5 mR/h
   - พื้นที่สีเหลือง (Amber zone , type 2) มีปริมาณรังสีน้อยกว่า 25 mR/h
   - 
พื้นที่สีแดง (Red zone , type 1) มีปริมาณรังสีมากกว่า 25 mR/hVisitors: 98,803