สารเคมีอันตราย

ความหมาย
สารเคมี หมายถึง...สารที่ประกอบด้วยธาตุเดียวกันหรือสารประกอบจากธาตุต่าง ๆ รวมกันด้วยพันธะเคมี
วัตถุอันตราย หมายถึง...วัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง...การเก็บรักษาสารเคมีและการเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

ลักษณะหรือสถานะของสารเคมี
   
1. ก๊าซ (Gas) คือ สสารที่เป็นก๊าซ ที่อุณหภูมิห้อง และความดันบรรยากาศปกติ
   2. ไอระเหย (Vapor) คือ สสารที่อยู่ในสถานะก๊าซ ซึ่งระเหยขึ้นมาจากของเหลว ที่อุณหภูมิห้อง และความดันบรรยากาศปกติ
   3. ของเหลว (Liquid) คือ สสารที่มีรูปร่างไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ
   4. ละออง (Mist) คือ ของเหลวอนุภาคเล็กๆ ที่เกิดจากแรงฉีด หรือ แรงอัด
   5. ฝุ่น (Dust) คือ อนุภาคเล็กๆ ของของแข็งที่เกิดจากการถูกตี บด กระแทกระเบิด
   6. ฟูม (Fume) คือ อนุภาคเล็กๆ ของของแข็งเกิดขึ้นเมื่อโลหะถูกความร้อนจนหลอมเหลว
   7. ควัน (Smoke) คือ อนุภาคเล็กๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร
   1. จมูก โดยการหายใจ
   2. ผิวหนัง โดยการซึม
   3. ตา โดยการกระเด็น
   4. ปาก โดยการกลืนกิน

ความเป็นพิษของสารเคมี
   1. ขาดอากาศหายใจ (Asphyxiates)
   2. เกิดการระคายเคือง (Irritants)
   3. อันตรายต่อระบบการสร้างเม็ดเลือด
   4. อันตรายต่อระบบประสาท
   5. เปลี่ยนแปลงกระบวนการเมตาบอลิซึม
   6. อันตรายต่อกระดูก
   7. เกิดพังผืดที่ปอด (Fibrosis)
   8. เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (Mutagen)
   9. มะเร็ง (Carcinogens)
   10. ความผิดปกติต่อทารก (Teratogens)

อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
อาการเฉียบพลัน
   จากการได้รับสารพิษปริมาณมาก อาการจะแสดงออกโดยเร็วอาจเกิดอาการตั้งแต่นาทีแรก หรือชั่วโมง หรือวัน หลังจากได้รับสารเคมีนั้นๆ
อาการเรื้อรัง 
   จากการได้รับสารพิษปริมาณน้อยต่อเนื่องกันนาน อาการจะเกิดขึ้นช้าๆ อาจเป็นเดือน ปี หรือมากกว่าสิบ

อันตรายต่อผิวหนัง
อาการเฉียบพลัน

   สารทำละลายมีคุณสมบัติในการละลายไขมันได้ดี หากสัมผัสที่ผิวหนังจะละลายไขมันที่ผิวหนัง ทำให้ผิวหนัง แห้ง แตก ระคายเคืองและไหม้ได้
อาการเรื้อรัง
   หากสัมผัสกับสารทำละลายเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เป็นโรคผิวหนังอักเสบ (Contact Dermatitis) โดยมีอาการเป็นตุ่ม พุพอง รู้สึกเจ็บง่ายต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะทำให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงขึ้น

อันตรายต่อตา
อาการเฉียบพลัน
   ถ้าสารทำละลายกระเซ็นเข้าตาจะทำให้เกิดอาการแสบตา ตาแดง น้ำตาไหล เกิดอาการระคายเคือง
อาการเรื้อรัง
   เกิดจากการทำงานในบริเวณที่มีละออง ไอระเหยของสารทำลายเป็นเวลานาน ๆ มีอาการ คือ ตาพร่ามัว เยื่อบุตาระคายเคือง สมรรถภาพการมองเห็นเสื่อมแบบถาวร

อันตรายจากการกลืน
อาการเฉียบพลัน
   ทำให้มีอาการคลื่นไส้ เจ็บคอ ท้องร่วงระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เกร็งที่ท้อง สำลัก
อาการเรื้อรัง
   เกิดจากการทางานในบริเวณที่มีละออง ไอระเหยของสารทาลายเป็นเวลานาน ๆ มีอาการคือ อัมพาท จนถึงการสูญเสียชีวิต

การปฐมพยาบาลผู้ได้รับพิษจากสารเคมี
1. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการ รับประทาน
   ข้อห้ามในการทาให้ ผู้ป่วยอาเจียน
  - หมดสติ
  - ได้รับสารพิษชนิดกัดเนื้อ เช่น กรด ด่าง
  - รับประทานสารพิษพวก น้ามันปิโตรเลียม เช่น น้ามันก๊าด เบนซิน
  - มีสุขภาพไม่ดี เช่น โรคหัวใจ
  - ห้ามให้ดื่มกินอะไรตามไป นอกจากมีระบุไว้ในเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีตัวนั้น ๆ (MSDS : Material Safety Data Sheet) แล้วนาส่งแพทย์ทันที
2. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ ผิวหนัง
  - ล้างด้วยน้าสะอาดนาน ๆ อย่างน้อย 15นาที
  - อย่าใช้ยาแก้พิษทางเคมี เพราะความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอาจทาให้เกิดอันตรายมากขึ้น
  - บรรเทาอาการปวดและรักษาช็อค
  - ปิดแผล
  - แล้วนาส่งโรงพยาบาล
3. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ ตา
   1. ให้ไปที่ที่ล้างตา ห้องพยาบาล หรือก๊อกน้ำที่ใกล้ที่สุดทันที
   2. สำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกเพราะ จะเป็นตัวจับสารเคมีไว้
   3. ล้างตาด้วยน้าอย่างน้อย 15-20 นาที
   4. อย่าใช้ยาแก้พิษทางเคมี เพราะความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอาจทาให้เกิดอันตรายมากขึ้น
   5. บรรเทาอาการปวดและรักษาช็อคปิดตา
   6. นำส่งโรงพยาบาล
4. ถ้าได้รับอันตรายจากสารเคมีใน การสูดดม
  - ย้ายผู้ได้รับสารเคมีนั้นนออกจากบรรยากาศของสารเคมี ไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
  - ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจ ถ้าไม่มีให้ผายปอดและนวดหัวใจ
  - นำส่งโรงพยาบาล

การจำแนกสารเคมีและวัตถุอันตรายในปัจจุบัน
1. ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
   เป็นระบบการจัดกลุ่มสารเคมีโดยการติดฉลากและการแสดงรายละเอียดบนเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(Safety Data Data Sheet :SDS) เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถสื่อสารและเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีในทิศทางเดียวกัน
   GHS จาแนกความเป็นอันตราย
   1. ด้านกายภาพ
     ● วัตถุระเบิด
     ● สารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
     ● สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
     ● สารไวไฟ
     ● สารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตนเอง
     ● สารที่ลุกติดไฟได้เอง
     ● สารที่เกิดความร้อนได้เอง
     ● สารที่ให้ก๊าซไวไฟ
     ● สารออกซิไดส์
     ● สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์
     ● ก๊าซภายใต้ความดัน
     ● ระวังกัดกร่อน
                
   
   2. ด้านสุขภาพ
     ● เป็นอันตรายถึงชีวิต
     ● ก่อมะเร็ง
     ● หากสูดเข้าไปทำให้เกิดการแพ้ หรือหอบหืดหรือ หายใจลำบาก
     ● เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
     ● เป็นพิษต่อระบบอวัยวะ เป้าหมาย
     ● ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
     ● อันตรายจากการสาลัก
     ● ระคายเคือง
     ● ทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
     ● เป็นพิษเฉียบพลัน
     ● อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ
     ● อาจทำให้เกิดการง่วงซึม(ฤทธิ์ของวัตถุเสพติด)
   
 
   3. ด้านสิ่งแวดล้อม

     ● เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

2. ระบบ UN 
Visitors: 98,803