การทำงานบนที่สูง Saffe Work at Height
    ที่สูง หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงาน สูงเท่ากับหรือมากกว่า2 เมตรจากพื้น หรือโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราวที่มีความสูงเหนือพื้นดิน ซึ่งจะต้องมีคนขึ้นไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้หมายรวมถึงส่วนพื้นล่างของหลุมซึ่งกว้างพอที่คนสามารถพลัดตกลงไปได้

               งานบนที่ลาดชันที่ทำ มุมเกิน 30 องศาจากแนวราบและสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป นายจ้าง ต้องจัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงาน มีสายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้ลูกจ้างใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

                                                                      


                   งานบนที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคาร ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัย ตามสภาพของงานสำหรับลูกจ้างในการทำงานนั้น


 

     

                                                           

     

Visitors: 98,803