จป.เทคนิคขั้นสูง

หลักสุตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
1. กฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
  ก. การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
  ข. สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ค. สาระสำคัญของกฎหมายกองทุนเงินทดแทน
  ง. ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่รับเข้ามาทำงานใหม่และความปลอดภัยในสำนักงาน
  จ. ความปลอดภัยนอกงาน
  ฉ. มนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ
  ช. การสื่อสารระหว่างบุคคลและการมีส่วนร่วม
  ซ. การสอนงานและการฝึกปฏิบัติ
  ฌ. การฝึกอบรมลูกจ้้างด้านความปลอดภัย
  ญ. สารสนเทศความปลอดภัย
  ฎ. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

2. สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
   ก. ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
   ข. อันตรายจากความร้อน ความเย็น อันตรายจากสิ่งแวดล้อมชีวภาพและการป้องกัน
   ค. อันตรายจากเสียงดังและการอนุรักษ์การได้ยิน อันตรายจากการสั่นสะเทือน อันตรายจากความกดดันบรรยากาศที่ผิดปรกติและการป้องกัน
   ง. อันตรายจากรังสีและการป้องกัน
   จ. ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ
   ฉ. อันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางเคมีและการป้องกัน
   ช. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
   ซ. หลักการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
   ฌ.การจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี
   ญ.การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและฝึกปฏิบัติ

3. เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
   ก. ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับวิศวกรรมความปลอดภัย
   ข. ระบบอนุญาตทำงาน
   ค. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
   ง. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำและถังความดัน
   จ. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและเครื่องมือกล
   ฉ. การบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย
   ช. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
   ซ. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง
   ฌ. การป้องกันและระงับอัคคีภัย
   ญ. หลักการระบายอากาศ
   ฎ. การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
   ฏ. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

4. การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
   ก. ความรู้พื้นฐานและกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
   ข. การค้นหาปัญหาสุขภาพและสาเหตุการเจ็บป่วยในกลุ่มลูกจ้าง
   ค. การประเมินความเสี่ยงโรคจากการทำงาน
   ง. การตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
   จ. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการวางแผน
   ฉ. การเฝ้าระวังสุขภาพลูกจ้าง
   ช. หลักการเฝ้าระวังโรคด้วยวิธีการระบาดวิทยา
   ซ. หลักการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
   ฌ.การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
   ญ.การสาธิตและปฏิบัติการปฐมพยาบาล
   ฎ. การสร้างเสริมสุขภาพพนักงาน
   ฏ. การแก้ปัญหาจิตวิทยาสังคมในสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค SOLVE
   ฐ. การป้องกันและควบคุมปัญหาเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดในสถานประกอบการ
   ฑ. การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและหน่วยบริการในสถานประกอบการ
   ฒ.การสัมมนาแนวทางดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพลูกจ้าง

5. การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน
   ก. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์
   ข. จิตวิทยาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการยศาสตร์
   ค. การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์
   ง. หน่วยที่ทำงานและท่าทางการทำงาน
   จ. เครื่องมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักร
   ฉ. การยศาสตร์ในที่ทำงาน
   ช. การโยกย้ายวัสดุสิ่งของโดยการใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์
   ซ. อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานและการบริหารเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
   ฌ.มาตรฐานสีและเครื่องหมายความปลอดภัย
   ญ.การเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงสถานที่ทำงาน
   ฎ. การสำรวจทางด้านการยศาสตร์
   ฏ. การวิเคราะห์ลักษณะงานและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาพการทำงาน
   ฐ. การศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการ
   ฑ. การสัมมนาวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน

6. การจัดการอาชีวอนามัยและอนามัย
   ก. แนวคิดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   ข. แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน
   ค. ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   ง. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการเฝ้าสังเกตงาน
   จ. การสอบสวน การวิเคราะห์อุบัติเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ
   ฉ. การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
   ช. การตรวจความปลอดภัย
   ซ. แผนฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
   ฌ.การจัดทำและการวิเคราะห์แผนงาน โครงการความปลอดภัย
   ญ.การวัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินผลภายใน
   ฎ. ประสบการณ์การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
4) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
6) แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7) ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
8) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
9) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมายVisitors: 98,446