จป.เทคนิค

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
1. การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
  1.1 แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  1.2 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   2.1 สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   2.2 การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

3. การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
   3.1 เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
   3.2 เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
   3.3 เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง

4. การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย
   4.1 ฝึกการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
   4.2 ฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   4.3 ฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงานบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
กำหนดให้ จป.เทคนิค มีหน้าที่ 6 ข้อ ดังนี้
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
4. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
5. รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


Visitors: 98,803