จป.บริหาร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
 1. การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 1.1 แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 1.2 บทบาทหน้าที่ จป.บริหาร
 
 2. กฎหมายความปลอดภัยฯ
 2.1 การบริหารกฎหมาย
 2.2 สาระสำคัญของกฎหมาย
  
3. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 3.1 แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยฯ
3.2 แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการฯ กระทรวงแรงงาน
3.3 ระบบการจัดการของ สมอ.
3.4 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฯ
 
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
1.ก่อนเกิดเหตุ
1. กำหนดนโยบายฯ                                                 2. ฝึกอบรมผู้บริหาร
3. วางแผนการตรวจความปลอดภัย                              4. วิเคราะห์งาน/ทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. สังเกตการปฏิบัติงาน                                           6. กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
7. ฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ                                     8. การป้องกันและควบคุมด้านสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
9. การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุม                   10. การป้องกันและควบคุมด้านวิศวกรรม
11. สื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร                                12. การประชุมกลุ่ม
13. การส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ                             14. การจ้างและบรรจุเข้าตำแหน่งงาน
15. การควบคุมการจัดซื้อ                                         16. ความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน
 
2.ขณะเกิดเหตุ
จัดให้มีกิจกรรมการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และความสูญเสียขณะสัมผัสอันตราย ด้วยหลักทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 
3.หลังเกิดเหตุ
1.โต้ตอบเหตุฉุกเฉิน แผนฉุกเฉิน
2.สอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
3.วิเคราะห์อุบัติเหตุและอุบัติการณ์
 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
 1. ความหมายของผู้บริหาร
1.1 ผู้บริหารระดับสูง (Senior line management)
    จัดตั้งองค์กร / นโยบาย (แผนระยะยาว)
    กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการโรงงาน/ผู้อำนวยการ
1.2 ผู้บริหารระดับกลาง (Middle line management)
    ช่วยผู้บริหารระดับสูงวางแผน&จัดตั้งองค์กร / นโยบายของฝ่าย / ประเมินระบบการปฏิบัติเบื้องต้น (แผนระยะปานกลาง)
    ผู้บริหารระดับแผนก/ฝ่าย มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างาน
        1.3 ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ / หัวหน้างาน / ผู้บังคับบัญชาระดับต้น(First line management)
    ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย/รายละเอียดแผนงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติ แบ่งงาน ดูแลการปฏิบัติงาน
    หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นพนักงาน
 
2.บทบาทที่สำคัญของผู้บริหาร
1. การให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
2. การติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
3. สร้างความสำเร็จในการจัดการ
 
3.หน้าที่ของผู้บริหาร โดยใช้หลัก POSDCoRB
1. การวางแผน (Planning)
2. การจัดองค์กร (Organizing)
3. การบริหารงานบุคคล (Staffing)
4. การสั่งการ (Directing)
5. การประสานงาน (Co-ordinating)
6. การรายงาน (Reporting)
7. งบประมาณ (Budgeting)
 
บทบาท หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 
       ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
กำหนดให้ จป.บริหาร มีหน้าที่ 4 ข้อ ดังนี้
1.กำกับ ดูแล จป.ทุกระดับในบังคับบัญชา
2.เสนอแผนงานโครงการความปลอดภัยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
4.กำกับ ดูแลและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามข้อเสนอแนะ จป./คปอ./หน่วยงานความปลอดภัย
 
แนวปฏิบัติหน้าที่ของ จป.บริหาร ตามกฎหมาย
 
1.กำหนดนโยบายความปลอดภัย
2.มอบหมายความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย (ลายลักษณ์อักษร)
3.กำกับ ดูแล จป.ทุกระดับในสายบังคับบัญชา
  - แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ติดตามผล พัฒนาความรู้ รางวัล/ตักเตือนให้แก้ไข
4.เสนอแผนงานโครงการในหน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอนายจ้าง
  - สอดคล้องนโยบาย&แผนงานองค์กร / งบประมาณ
5.ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามกำดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
6.กำกับ ดูแลและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามข้อเสนอแนะ จป./คปอ./หน่วยงานความปลอดภัย                                      


                                               

 
 

 

 
Visitors: 98,803