อันตรายจากเสียงและมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักสูตร อันตรายจากเสียงและมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
          “เสียงที่เป็นอันตราย” องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึง เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ โดยส่วนใหญ่พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมมีระดับเสียงที่ดังเกินมากกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ เช่น โรงงานทอผ้า โรงเลื่อยไม้ โรงงานปั๊มโลหะ ฯลฯ พนักงาน ต้องสัมผัสกับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินและผลเสียอื่นๆต่อร่างกายได้
            จากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กำหนดให้สถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป จัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร จัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงดัง โดยการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง จัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยิน รวมถึงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานที่สัมผัสเสียงดัง ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงตอบสนองทั้งทางกฎหมายและความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างดี

หลักสูตร : อันตรายจากเสียงและมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน 
Course  : -

การฝึกอบรม : ทฤษฎี 
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
1 วัน  (6 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : - (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
- (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,803