ความปลออดภัยในการทำงานกับรังสีในสถานประกอบการ

          หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีในสถานประกอบการ
           อ้างถึง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ.2547 กำหนดให้นายจ้างจัดอบรมลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีก่อนเข้าทำงาน โดยหลักเกณฑ์การอบรมให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงแรง จำนวน 6 ชั่วโมง และอบรมทบทวนอย่างนี้ปีละ 1 ครั้ง
           ดังนั้นทางบริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีความยินดีเสนอหลักสูตรอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีในสถานประกอบการ” เพื่อเพิ่มความรู้ด้านความปลอดภัยด้านรังสีให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการปฏิบัติเพื่อสอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย
           วัตถุประสงค์
           1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี
           2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงอันตรายของรังสีและกฎหมายเกี่ยวกับรังสี                                 
           3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการควบคุมป้องกันอันตรายจากรังสี
           4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการทำงานเกี่ยวกับรังสีได้อย่างปลอดภัย

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีในสถานประกอบการ
Course  : Radiation Safety Training Course
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี 
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1
 วัน  (6 ชั่วโมง)
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
บริษัทลูกค้า

In-House ราคา : 18,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จำนวน : ไม่เกิน 30 ท่าน
 
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,803