ตารางอบรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ฝึกอบรม : โรงแรมเดอะวันจังหวัดสุราษฎร์ธานี                    
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร วิทยากรความปลอดภัย (Train the SafetyTrainer)
ราคา : สมาชิก 4,500 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 5,000 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่  
     
    2-3           
หลักสูตร จป.บริหาร (Safety Officer in Management Level)
ราคา : สมาชิก 2,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่         21-22        21-22 
     
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (Safety Officer in Supervisory Level)
ราคา : สมาชิก 2,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่      20-21       24-25            
หลักสูตร จป.เทคนิค (Safety Officer in Technique Level) 
ราคา : สมาชิก 3,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 3,500 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่            
  4-6         
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (คปอ.) (Occupational Safety,Health and Environment Committee)
ราคา : สมาชิก 2,200 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่           16-17             
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety work at height Training Course)
ราคา : สมาชิก 2,500 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 3,000 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่         23            23   
หลักสูตร วิศวกรรม
หลักสูตร การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน (Installation and Inspection of Scaffolding)
ราคา : สมาชิก 4,000 บาท/ท่าน บุคคลทั่วไป 4,500 บาท/ท่าน
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่           13-14             


ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
 
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,621