การปฐมพยาบาล

การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR
              การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่มิได้คาดคิด ทำให้ชีวิตเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้สถิติอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงมาก และอัตราการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุก็สูงตามไปด้วย ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกการหวังพึ่งแพทย์และสถานพยาบาลในการบำบัดรักษาแต่เพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้การศึกษาหาความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลจึงมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยมีอาการลุกลามมากขึ้น และง่ายต่อการให้การรักษาพยาบาลของแพทย์ในขั้นต่อไป รวมทั้งเป็นการช่วยชีวิตและลดอัตราการตายให้น้อยลง
Visitors: 98,805