การขับโฟล์คลิฟท์

                   รถยก รถฟอร์คลิฟท์ เป็นเครื่องจักรที่สำคัญในกระบวนการเคลื่อนย้ายวัสดุ (Material Handing) ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนมัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ. 2552 พนักงานที่มีหน้าที่ขับรถยก จึงควรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ถูกวิธิ อาทิ ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยก เทคนิคการขับรถให้ถูกวิธีและปลอดภัย หลักการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันการสูญเสียต่อสินค้าระหว่างการปฏิบัติงานและลดอุบัติเหตุในการทำงาน
Visitors: 98,619