การติดตั้งนั่งร้าน

                            ปัจจุบันลักษณะของงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมบำรุง ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะของการทำงานบนที่สูงและงานใต้ดิน

หลุม บ่อ ที่มีระดับความลึกหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งงานเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้นั่งร้านในการดำเนินงาน โดยพนักงาน

ลูกจ้าง ช่าง หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ตลอดจนวิศวกรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่

สูงโดยไม่ใช้นั่งร้านไม่ได้ ดังสถิติในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าลักษณะงานเหล่านี้ยังเกิดอุบัติเหตุ และความสูญเสียสูงสุดในบรรดา

งานประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติ ผู้ควบคุมงาน เกี่ยวกับนั่งร้านจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานนั่งร้านอย่างถ่องแท้

Visitors: 98,803