การจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้อง

                                     

หลักสูตรการจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง
  การดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”  แต่ความท้าทายสำหรับสถานประกอบกิจการคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดได้ทั้งหมด เพราะหากสถานประกอบกิจการไม่ปฏิบัติ หรือการปฏิบัติแต่ไม่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดอันอาจเกิดจากการที่ไม่ทราบว่ามีกฎหมายฉบับใดบ้างที่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร สถานประกอบกิจการอาจได้รับบทกำหนดโทษตามกฎหมาย รวมถึงผลกระทบเกี่ยวกับการรับรองระบบต่าง ๆ เช่น ISO 45001 เป็นต้น

   บริษัท เค. เอ็น. เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงขอนำเสนอหลักสูตร “การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการของท่านนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ ให้ก่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในการทำงานของสถานประกอบกิจการของท่านสืบไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางในการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้อง
2.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำแนวทางในการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้องไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานประกอบกิจการสามารถปฏิบัติกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างสอดคล้อง
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดทำทะเบียนกฎหมายและการประเมินความสอดคล้อง

 

หลักสูตร : การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัย และการประเมินความสอดคล้อง 
Course  : 
Safety Legal registration and Consistency evaluation
การฝึกอบรม : 
ทฤษฎี ปฏิบัติ
ระยะเวลาการฝึกอบรม : 
1 วัน  (6 ชั่วโมง) 
เวลาอบรม : 
08.30 - 16.30 น.
สถานที่ : 
เค.เอ็น.เซฟตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ นิคมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี)

Public ราคา : 2,500 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Public ราคาสมาชิก : 
2,000 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

In-House าคา : ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตร การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัย และการประเมินความสอดคล้อง
(Safety Legal registration and Consistency evaluation)
วันที่จัดอบรม
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
วันที่            24            

ลงทะเบียนสมัครอบรม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อขอคำปรึกษา และรับบริการ
ศูนย์อบรม/สัมมนา K.N.Safety Training Center 
111/71, 111/72 หมู่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
Office Tel  : 033 640 944
Hotline Tel : 08 1389 9402 (คุณหนิง)
                08 0436 7373 (
คุณมิ้นท์)
อีเมล์ : knsafety.group@gmail.com 

ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และข้อมูลเนื้อหาหลักสูตร ก่อนการอบรม/สัมมนา ค่ะ
บริษัทได้รับการรองรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.60-012
K.N.Safety Management Co.,Ltd
111/71,72 Moo 6 Tambol Donhuaroh Amphur Muang Chonburi 20000
Tel : 033-640944 , 080-4367373
E-Mail : knsafety.group@gmail.com
Visitors: 98,619