แผนอบรมประจำปี 2566

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower A ) 17 ม.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-/

2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 หลักสูตร วิทยากรความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างใหม่  19-20 ม.ค.66 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,000.-/

3,500.- 

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )     

31 ม.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-/

2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,000.-

/1,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
2 หลักสูตร การใช้งานรถกระเช้าอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ( Boom lift Training Course ) 8 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-
/2,000
.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
3 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 9-10 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-
/2,000
.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

หลักสูตร จิตวิทยาเชิงบวกและความปลอดภัย

14 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

1,500.-

/1,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับ  เสาส่งสัญญาณ ( Tower B ) ( 16 ชั่วโมง ) 15-16  ก.พ.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 3,000.-

/2,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ ( First Aid and CPR )
17 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,000.-

/1,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชือก

( Rope Access )

20-24 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

8,500.-

/8,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
8 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 21-22 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-
/2,000.-
 
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
9 หลักสูตร การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย ( Forklift Training Course )     24 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-
/2,000.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course ) 28 ก.พ.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-
/2,000.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 1-3 มี.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

3,500.-
/3,000.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น (3 ชั่วโมง) 8 / 20 มี.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 1,500.-
/1,200.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch 14 มี.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

3,500.-
/3,000.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 21-22 มี.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-
/2,000.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การทำงานกับความร้อนและประกายไฟ ( Hotwork ) 27 มี.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.- clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร กู้ภัยที่สูง 28 มี.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )           31 มี.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-
/2,000.-
clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 18-19 เม.ย.65

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 25-26 เม.ย.65

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )      28 เม.ย.65

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( เสาไฟฟ้า ) 2 พ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น (3 ชั่วโมง) 5 พ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

1,500.-

/1,200.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (English version) 8-9 พ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

15,000.-

/12,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 16-17 พ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่  18-19 พ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 4,000.-

/3,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน  23-24 พ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 4,500

/4,000-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )       30 พ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  1-2 มิ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,200.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ข้อกำหนดและการตรวจสอบประเมินภายในระบบ ISO 45001 6 มิ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 7-9 มิ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

3,500.-

/3,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Japanese version) 12-13 มิ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

15,000.-

/12,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 14-15 มิ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร การใช้งานรถกระเช้าอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี (Boom lift) 16 มิ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

3,500.-

/3,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชือก ( Rope Access ) 12-16 มิ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 8,500.-

/8,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower B ) 22-23 มิ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Chinese version) 27-28 มิ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 15,000.-

/12,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
10 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )      30 มิ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน  4 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 5 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับก๊าซอัดแรงดัน 6 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง 11 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 12 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,000.-

/1,500.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 18-19 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 25-26 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-  

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )       31 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch 4 ส.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

3,500.-

/3,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร Safety Dashboard 15 ส.ค.66

จ.เชียงใหม่ และ จ.ชลบุรี

2,500.- clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 16-17 ส.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ 22 ส.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,000.-

/1,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย (Forklift)  24 ส.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร กู้ภัยที่สูง 28 ส.ค.66 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )      31 ส.ค.66 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-  

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 1 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 4-5 ก.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 6-8 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

3,500.-

/3,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower A ) 12 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน   13-14 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

4,500.-

/4,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 19-20 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น (3 ชั่วโมง) 20 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

1,500.-

/1,200.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower B ) 25-26 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )      29 ก.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500

/2,000-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชือก ( Rope Access ) 2-6 ต.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

8,500.-

/8,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น (3 ชั่วโมง) 5 ต.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

1,500.-

/1,200.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (English version) 10-11  ต.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

15,000.-

/12,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Japanese version) 16-17  ต.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

15,000.-

/12,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การใช้งานรถกระเช้าอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี (Boom lift) 18 ต.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

3,500.-

/3,000-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 19-20  ต.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 25-26  ต.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 หลักสูตร Safety Creater with Canva 27 ต.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 1,000.-

/สมาชิกฟรี

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  ( Safe Work at Heights Training Course )      31  ต.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 2 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( เสาไฟฟ้า ) 7 พ.ย.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.- clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่  8-9 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

4,000.-

/3,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับก๊าซอัดแรงดัน 10 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน 14 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
6 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

15-16 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
7 หลักสูตร การทำงานกับความร้อนและประกายไฟ ( Hotwork )

17 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-  clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (Chinese version)

27-28 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

15,000.-

/12,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม 
9 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )     

30 พ.ย.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 


No. ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  7-8 ธ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,200

/2,000-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower A ) 12 ธ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

- clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับเสาส่งสัญญาณ ( Tower B ) 13-14 ธ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 - clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น (3 ชั่วโมง) 15 ธ.ค.66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

1,500

/1,200-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 19-20 ธ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,200

/2,000-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง     22 ธ.ค.66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500

/2,000-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

Visitors: 62,398
Powered by ReadyPlanet