No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 9

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500 / 2,300   clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 10 หลักสูตรความปลอดภันในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 3 22-23

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ระดับหัวหน้างาน

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

25-26

หลักสูตรการติดตั้ง และการตรวจสอบนั่งร้าน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,000 / 3,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

29

หลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 30 หลักสูตรความปลอดภันในการทำงานบนที่สูง K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,300 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 


กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 110,720