No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 9-10 หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 14 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

19


หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก Forklift      

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

20

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรถกระเช้า

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

22-23

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน         ระดับหัวหน้างาน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6

26-27

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7

28-29

 

หลักสูตรการติดตั้ง และการตรวจสอบนั่งร้าน

 

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,000 / 3,500

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 30

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,300 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 110,720