No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 7 หลักสูตรทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 9,10,11 หลักสูตร Smart Lady Safety Trainer  K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

5,000 

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

13-14

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire watch Man

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,000

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

15

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5

16-17

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ระดับบริหาร

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 20-21

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดับหัวหน้างาน                                            

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 23-24

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) 

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,300 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 28-29

หลักสูตรการติดตั้ง และกาตรวจสอบนั่งร้าน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,000 / 3,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
9 31

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  2,500 / 2,300 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 105,860