No. วันที่อบรม หลักสูตร สถานที่ ราคาทั่วไป/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
1 13-14

หลักสูตรผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

3,500 / 3,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
 2 14-15

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3

20


หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรถกระเช้า 

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

2,500 / 2,300

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4

22-23

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน        ระดับหัวหน้างาน

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

4,000 / 3,500

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 26-27 หลักสูตรการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี  4,000 / 3,500 clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม


6


29 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


2,500 / 2,300   clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 


ติดต่อขอคำปรึกษา 
โทร.033 640 944 
มือถือ 081 389 9402 / 080 436 7373
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : @knsafety
www.knsafety.com E-mail : knsafety.group@gmail.com 
 
   
 
บริษัท เค.เอ็น.เซฟตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
(K.N.Safety Management Co., Ltd.)
เลขผู้เสียภาษี 0205556019728

111/71,72 หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

Visitors: 105,860