กรกฎาคม

No.                    ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม              สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
  สมัครอบรม
1 หลักสูตร การยศาสตร์ลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน  4 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
2 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล 5 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
3 หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับก๊าซอัดแรงดัน 6 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.- clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
4 หลักสูตร การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง 11 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
5 หลักสูตร การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน 12 ก.ค. 66

 K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,000.-

/1,500.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
6 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 18-19 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.- 

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
7 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 25-26 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

2,500.-

/2,000.-  

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม
8 หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ( Safe Work at Heights Training Course )       31 ก.ค. 66

K.N.Safety Training Center นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

 2,500.-

/2,000.-

clickhere(22) – วีระพล โพธิ์งาม

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 62,392